Welkom op de Looërmark

Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen.
Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

De Looërmark was ooit een veengebied in het Sallandse landschap tussen Bathmen en Holten. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw is de Looërmark ontwikkeld van een “woest” gebied met bomen en struiken naar een terrein voor recreatiewoningen. Vanaf medio jaren tachtig werd permanente bewoning toegestaan. De voorzieningen waren in het begin eenvoudig en ook niet alle, wat toen nog heette, nuts-aansluitingen waren aanwezig. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Belangenvereniging “Looërmark” op 7 september 1984, waarin de bewoners van de Looërmark zich verenigen met als doel het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van:

  • de woonomgeving,
  • de openbare voorzieningen,
  • contacten met overheidslichamen.

De vereniging heeft een bestuur welke jaarlijks, meestal in het voorjaar, een Algemene Ledenvergadering belegt. In de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden uiteenlopende vraagstukken behandeld.