Bestuur

Het bestuur bestaat uit minstens drie leden, bij voorkeur vijf, welke in de Algemene Ledenvergadering benoemd worden. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling in overleg de bestuurstaken. Conform het vastgesteld rooster van aftreden wordt een bestuurslid benoemd voor drie jaar, waarna hij of zij formeel aftredend is. Een bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

BestuursfunctieNaamTelefoonnummer
voorzittervacant
secretarisBen van Duren(0570) 54 36 68 / 06 37 20 01 83
penningmeesterJoost Onvlee06 52 69 79 77
lidMaarten Broekman(0570) 83 44 61 / 06 80 16 09 01
lidAlfred Wiesenhaan(0570) 83 28 89 / 06 51 39 55 70

Bankrekening NL70RABO0305710397  t.n.v Belangenvereniging Looermark